Przejdź do komentarzy

Dokumenty wymagane do podpisania umowy - konkurs nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

w związku z podjętą 25 sierpnia 2020 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowaniu projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty:

 1. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy) – w dwóch egzemplarzach. Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 2. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta (jeśli całe finansowanie projektu planowane jest w formie refundacji) lub Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki.
 3. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem.
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 5. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
 6. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.
 7. Harmonogram wydatków.
 8. Oświadczenie o znajomości Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – w dwóch egzemplarzach.

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

 1. Wzór Weksla in blanco wraz Deklaracją wekslową.
 2. Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).
 3. Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 4. Wzór umowy o dofinansowanie (z 4.08.2020 r.), o którym mowa w pismach informujących o wyborze do dofinansowania.
 5. Podręcznik wnioskodawcy i  beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Formularze ww. dokumentów do pobrania