Przejdź do komentarzy

Analiza ex ante dla instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 58 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego 2021/1060 dla perspektywy finansowej 2021-2027 na potrzeby Instytucji Zarządzającej sporządzone zostało, przez podmiot zewnętrzny, opracowanie pn. Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia ogólnego 2021/1060 ocena ex ante zawiera następujące elementy:

a) proponowaną kwotę wkładu z programu do instrumentu finansowego i szacowany efekt dźwigni, wraz z krótkim uzasadnieniem;

b) proponowane oferowane produkty finansowe, w tym ewentualną potrzebę zróżnicowanego traktowania inwestorów;

c) proponowaną docelową grupę ostatecznych odbiorców;

d) oczekiwany wkład instrumentu finansowego w osiąganie celów szczegółowych.

Przyjęta w projekcie programu regionalnego architektura instrumentów finansowych podlegała negocjacjom z Komisją Europejską. Rozwiązania przyjęte przez Instytucję Zarządzającą nie zostały w konsekwencji przyjęte w swym pierwotnym kształcie, opartym na analizie ex-ante. Komisja Europejska zaakceptowała jedynie rozwiązania dotyczące obszarów stosowania IF i odbiorców wsparcia zwrotnego, zgodne z Umową Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce, bez uwzględnienia specyfiki regionalnej województwa lubuskiego. .

W związku z powyższym Departament Instytucji Zarządzającej przygotował opracowanie pn. Elementy oceny w zakresie zastosowania instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, stanowiące syntetyczne podsumowanie wyników analizy ex-ante, uwzględniające jednocześnie cały proces projektowania wsparcia w obszarze instrumentów finansowych (w tym wynik negocjacji z KE).

 

Załączniki:

  1. Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027.
  2. Elementy oceny w zakresie zastosowania instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.