Przejdź do komentarzy
Paweł Hładki

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie zarządzenia Nr 33/2015 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych nieprzekraczających kwoty netto 30 000 euro w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na realizację zadania. „produkcja oraz emisja cyklu audycji radiowych pn. Lubuskie 2020” wg poniższej specyfikacji:

  1. Na przedmiot zamówienia składać się będzie:

  • produkcja audycji o długości 10 minut każda (kilkuminutowy reportaż z terenu oraz rozmowa w studio),  

  • emisja opisanego wyżej materiału na antenie regionalnej rozgłośni radiowej o zasięgu na całe województwo lubuskie, posiadającej najwyższą słuchalność wśród regionalnych rozgłośni radiowych w IV kwartale 2015 r. Audycje będą emitowane w terminie od lutego do czerwca 2016 r. w programie dziennym raz w tygodniu (plus powtórka wieczorem) - łącznie 21 audycji;

  • promocja audycji poprzez zapowiedź w formie spotu antenowego emitowanego dzień przed emisją oraz w dniu emisji (minimum 3 razy);   

  • zakup praw autorskich do opisanego wyżej materiału.

 

  1. Audycje mają miały formę reportaży. W audycjach zostaną zaprezentowane możliwości pozyskania środków unijnych na realizację przedsięwzięć wpisujących się w poszczególne priorytety inwestycyjne RPO. W audycjach ulokowane zostaną informacje na temat bieżących działań RPO np. informacje o konkursach dla beneficjentów, prezentacja stanu realizacji poszczególnych przedsięwzięć finansowanych ze środków RPO, konsultacje społeczne itp. W audycjach przedstawione zostanie całe spektrum spraw związanych z programem: od innowacji i wsparcia dla biznesu, poprzez kulturę i środowisko, aż po edukację, przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. W każdym odcinku zostaną przedstawione – w formie krótkiego felietonu – projekty twarde lub miękkie, które z takiego samego zakresu tematycznego już wykonano w poprzedniej perspektywie finansowej. Konkretne przykłady już zrealizowanych projektów zostaną wytypowane przez Zamawiającego. Nagrania będą realizowane na terenie całego województwa lubuskiego. Materiał będzie popularyzował ogólną wiedzę o funduszach unijnych oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020.

W ofercie proszę wyrazić jedynie chęć udziału w postępowaniu. Wyrażenie chęci skutkować będzie przesłaniem przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do złożenia oferty.

Termin zgłaszania chęci udziału w postępowaniu mija dnia 25.01.2016 r. o godz. 10.00.
Wyrażenie chęci udziału w postępowaniu proszę przesłać na adres e-mail: p.hladki@lrpo.lubuskie.pl