Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

W dniu 8 sierpnia 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 8 sierpnia 2017 r.)  wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych i powiązanego z nimi elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Świdnica”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 - Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - ZIT Zielona Góra.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 460 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 46 000,00 PLN).

W odpowiedzi na konkurs Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 wpłynął 1 wniosek, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). Projekt uzyskał 60 / 68 punktów.

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 397 843,81 PLN, natomiast jego całkowita wartość to 486 236,00 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy wniosek, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej.

Lista projektów


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.