Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

zgodnie z artykułem 50 ustawy wdrożeniowej do obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, którego art 57 § 4 mówi:  Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Dlatego jeśli termin złożenia wniosku w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18 upływa 12 listopada br., który jest dniem wolnym od pracy,  to ostateczny termin złożenia wniosku upływa dnia następnego we wtorek (13 listopada 2018 r.).