Skip to Content

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P05/18

Szanowni Państwo,

17 grudnia 2018 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P05/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Złożone projekty uzyskały co najmniej 50% możliwych do zdobycia  punktów na ocenie merytorycznej tj. 52,5 pkt. (dla projektów w ramach których nie zaplanowano inwestycji w zakresie obiektów mostowych) oraz 60 pkt. (dla projektów, w ramach których zaplanowano inwestycje w zakresie obiektów mostowych).

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 49 968 500,00 PLN (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 47 319 500,00 PLN oraz z budżetu państwa - 2 649 000,00 PLN).

Projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej