Przejdź do komentarzy

Zmiany regulaminu konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

W związku z przyjęciem w dniu dzisiejszym tj. 24.10.2017 r. uchwały zmieniającej uchwałę nr 208/2874/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT,

a także w związku ze zmianą Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, polegającą na dopuszczeniu możliwości realizowania przez jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wielkopolski oraz ZIT Zielona Góra projektów w konkursach organizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego wydłuża okres naboru wniosków dla przedmiotowego konkursu do 6 grudnia 2017 r.

Zmiana polega na dostosowaniu zapisów we wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu, w których pojawia się pierwotna data zakończenia naboru tj. 6.11.2017 r. Obowiązujący termin naboru wniosków: od 30.10.2017 r do 06.12.2017 r. Dodatkowo, zarówno do ogłoszenia jak i regulaminu konkursu wprowadzono zapisy informujące o dopuszczeniu możliwości występowania o środki w ramach Poddziałania 8.1.1 przez jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra.

 

Nowy Regulamin - zmiany w regulaminie

Nowe Ogłoszenie  - zmiany w ogłoszeniu