Przejdź do komentarzy

Zmiany do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18

W dniu 3 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Środowisko i kultura, Działania 3.3 Ograniczenie niskie emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji w ramach ww. konkursu z kwoty 400 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 40 000,00 PLN) na kwotę 1 500 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 150 000,00 PLN).

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy
z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.