Przejdź do komentarzy

Zmiana regulaminu naboru nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16

Szanowni Państwo!

W dniu 7 września 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował zmiany
w Regulaminie naboru nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16 w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT. Zmiany w Regulaminie wynikają z wprowadzenia na etapie oceny merytorycznej możliwości modyfikacji wniosków o dofinansowanie zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 marca 2015.

Nowy Regulamin naboru

Wykaz zmian w nowym regulaminie