Przejdź do komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Pełnienie funkcji „Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej"

Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego)

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.:Pełnienie funkcji „Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej".


1.    Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu wraz z: wykazem osób, oświadczeniem o spełnianiu warunków, oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia wg złączonego wzoru.
2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01.01.2016 r.-31.12.2016 r.
3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: -cena -100 %,
4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a)    wypełniona i podpisana oferta wg załączonego wzoru,
b)    zaparafowany na każdej stronie i podpisany na końcu wzór umowy
(należy wydrukować skan wzoru umowy, zaparafować, podpisać na ostatniej stronie i złożyć razem z ofertą),
c)    wypełnione i podpisane 3 załączniki do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj.: wykaz osób, oświadczenie o spełnianiu warunków, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego.
5.    Opis sposobu przygotowania oferty:
1)    należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj: Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego),oferta na zadanie pn.: Pełnienie funkcji „Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej”.
2)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług VAT. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
6.    Miejsce i termin złożenia oferty :
1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 grudnia 2015 r., do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Chrobrego1-3-5, 65-057 Zielona Góra, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, I piętro, sekretariat pokój 1.25.
2)    Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.
7.    Miejsce i termin otwarcia oferty:
3)    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2015 r., o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Chrobregol-3-5, 65-057 Zielona Góra, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, I piętro, pokój 1.23.
10.    Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Anna Łysiak, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Tel 68/45 65 351 (imię i nazwisko, nazwa departamentu, nr tel.)

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór oferty

Załączniki do oferty

Wzór umowy