Przejdź do komentarzy

Zaktualizowana lista rankingowa po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

W związku z rezygnacją Gminy Łagów z przyznanego dofinansowania na realizację projektu  pt. „Budowa i wdrożenie publicznego, interaktywnego systemu usług administracji samorządowej w Gminie Łagów” (nr RPLB.02.01.00-08-0025/15), złożonego  w odpowiedzi na konkurs Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy i Działania 2.1  Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr 120/1554/16 w dniu 27 lipca 2016 r. dokonał aktualizacji listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15.

W związku z powyższym, kwota przyznanego dofinansowania dla ww. projektu w wysokości 274 966,50 PLN powróciła do Puli Programu.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej i zostały wybrane do dofinansowania.

Załącznik b1 17 - po ZWL Lista pozytywna po ocenie merytorycznej - zmiana