Przejdź do komentarzy

Zakończono wstępną ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w dniu 30.08.2016 zakończono wstępną ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na  konkurs nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.  18 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów, natomiast 4 wnioski skierowano do poprawy/uzupełnienia.