Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15.

Szanowni Państwo,

w dniu 22 marca 2016 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 51 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 12 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 200 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 15 lutego 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 26 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 43 535 030,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 69 225 689,08 PLN.

Wszystkie złożone w ramach konkursu wnioski pozytywnie przeszły weryfikację wstępną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 42 881 531,33 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 69 225 689,08 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy wnioski, które zostały wstępnie pozytywnie zweryfikowane.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01_15