Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15

W dniu 17 marca 2016 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne, w ramach następującej kategorii interwencji;
112 - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.


Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 3 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 300 000,00 PLN).
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 15 lutego 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 5 wniosków o dofinansowanie.
Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 3 998 346,28 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 6 316 312,70 PLN.
Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:
•    Ilość wniosków ocenionych pozytywnie: 5 wniosków,
•    Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów: 3 998 346,28 PLN.
•    Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów: 6 316 312,70 PLN.


 Tabela zawierająca listę wniosków, które przeszły pozytywnie etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków