Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/16

W związku z ostatecznym zakończeniem weryfikacji wstępnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia , w ramach następującej kategorii interwencji:

106 – Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian,

prezentujemy listę wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wstępną

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 3 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi  300 000, 00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 8 lipca 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 8 wniosków  o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła  5 373 447,85 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  5 648 844,75 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

  • Ilość wniosków zweryfikowanych pozytywnie: 8 wniosków.
  • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów:  

5 373 447,85 PLN

  • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów:  5 648 844,75 PLN.
Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków o dofinansowanie