Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15

W dniu 23 marca 2016 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.3 Wsparcie samozatrudnienia, Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ramach następującej kategorii interwencji:

104 - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 1 lutego 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 91 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 92 422 242,47 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 95 556 267,04 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

  • Ilość wniosków ocenionych pozytywnie: 88 wniosków.
  • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów: 89 417 742,72 PLN.
  • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów: 92 470 093,29 PLN.

 

Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków