Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo,

w dniu 24 lutego 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna
i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra
, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego
i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych- ZIT Zielona Góra  wynosi 4 893 429,80 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 489 342,98 PLN).

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach ww. konkursu uzyskał pozytywny wynik po ocenie merytorycznej i zostanie przekazany do dalszego etapu oceny, tj. do oceny pod kątem zgodności ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

.

Lista  - wniosek oceniony pozytywnie w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.