Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

W dniu 3 sierpnia 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od 6 lipca 2016 r. do 3 sierpnia 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 51 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym).

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 12 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 200 000,00 PLN).

Ocenę formalną (III etap konkursu) pozytywnie przeszło 25 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały 24 projektów, które spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały co najmniej 20,5/24,5 punktów tj. 50% maksymalnej punktacji  (liczba możliwych do zdobycia punktów po ocenie specyficznej  dla I typu projektu -  Inwestycje w infrastrukturę szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnacjalnych i szkół specjalnych wynosi 41 pkt., dla II typu projektu - Inwestycje infrastrukturalne, służące popularyzacji nauki, umożliwiające zdobycie i rozszerzenie wiedzy poza tradycyjnym systemem szkolnictwa w oparciu o istniejącą infrastrukturę szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wynosi 49 pkt).

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej w konkursie Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej w konkursie Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01-15