Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/16

W dniu 21 grudnia 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 - Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi 56 000 000,00 PLN.
W odpowiedzi na Wezwanie wpłynął 1 wniosek, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 50%, tj. 16,5 pkt maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) .
W dniu 22 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził w formie Uchwały – listę projektów wybranych do dofinansowania. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 55 999 999,97 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 92 000 000,00 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej

Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/16