Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej i oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo

W związku z zakończeniem 7 listopada 2016 r. oceny merytorycznej i oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT wniosku aplikacyjnego pt. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I” złożonego przez Miasto Gorzów Wielkopolski w ramach konkursu nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - – ZIT Gorzów Wlkp. przedstawiamy Listę rankingową.

Wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 400 588,65 zł i nie przekracza alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. konkurs tj. 450 000,00 zł (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR)

Lista rankingowa wniosków