Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalno - merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/18

Szanowni Państwo,

w dniu 7 maja 2018 r. zakończono ocenę formalno – merytoryczną wnioskówo dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wszystkie złożone projekty uzyskały co najmniej 50% możliwych do zdobycia  punktów na ocenie formalno – merytorycznej tj. 50,5 pkt.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi
45 611 000,00 PLN [1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 45 611 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 57 053 755,73 PLN.

 

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno – merytorycznej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.