Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

W dniu 4 maja 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I: Udostępnianie zasobów przyrodniczych, Typ II: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, Typ III: Prowadzenie komplementarnych
i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych
, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 11 955 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 195 500,00PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 grudnia 2016 r. i trwał do dnia 30 stycznia 2017 r.) wpłynęło –
w wersji elektronicznej i papierowej – 15 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania dla 15 złożonych wniosków wyniosła 35 043 668,22 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 42 942 477,45 PLN.

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 14 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym wynosi 34 234 435,75 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 42 222 679,05 PLN.

 

Załącznik:

Llista wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny formalnej