Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 23 sierpnia 2017 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 5 lipca do dnia 23 sierpnia 2017 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 7 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 700 000,00 PLN)[1].

Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej.  Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym wynosi 3 630 493,25 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 4 271 168,60 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17.

 

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.