Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

w dniu 26 października 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15, Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 29 kwietnia 2016 r. jednak w dniu 24 maja 2016 r. został przez ZWL wydłużony do dnia 15 czerwca 2016 r.) w wersji elektronicznej i papierowej wpłynęły 42 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła 103 698 060,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosiła 133 743 132,64 PLN.

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 37 wniosków o dofinansowanie. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi
90 279 083,09 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 114 751 629,32 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie i negatywnie ocenione na etapie oceny formalnej.

wnioski pozytywnie ocenione

wnioski negatywnie ocenione