Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 6 grudnia 2016 roku zakończyła się ocena formalna 5 wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywnie oceniono 3 wnioski.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 43 578 252,56 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 33 067 515,38 PLN.

Negatywnie oceniono 2 wnioski.

Załączniki:

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej

Lista projektów negatywnych po ocenie formalnej