Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16

W związku z zakończeniem 29 czerwca 2016 r. oceny formalnej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik po ocenie formalnej i  zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Na etapie oceny formalnej pozytywnie oceniono i przekazano do oceny merytorycznej 4 wnioski na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 12 651 702,90 PLN.

Negatywnie oceniono 1 wniosek na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 7 143 255,98 PLN.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 15 765 347,84 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 12 651 702,90 PLN.

Załączniki:

Lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej

Lista wniosków negatywnie ocenionych na etapie oceny formalnej