Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/16

Szanowni Państwo,

W dniu 25 listopada 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach wezwania
Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
53 - Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi 56 000 000,00 PLN[1].

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 15 listopada 2016 r. wezwanie (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 16 listopada 2016 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie.

Lista wniosków złożonych w ramach wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/16

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.