Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach trzech konkursów RPO-Lubuskie 2020

Zakończył się nabór wniosków w ramach trzech konkursów RPO-Lubuskie 2020 ogłoszonych w trzecim kwartale 2015 r. Na konkurs z Podziałania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania blisko 13 mln zł. Na konkurs z Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT wpłynęło 15 wniosków na łączną kwotę ponad 5,5 mln zł. Natomiast na konkurs z Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie  dysproporcji  w  jakości  kształcenia  na  poziomie  ogólnym  oraz dostosowanie  oferty  edukacyjnej  do  potrzeb  uczniów  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT złożone zostały 54 wnioski na ponad 27,5 mln zł.