Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16

W dniu 9 stycznia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 52 – Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 23 206 233,38 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (2 320 623,33 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 27 grudnia 2016 r. i zakończył się w dniu 9 stycznia 2017 r.  W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 26 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów wynosi 63 502 728,10 PLN, natomiast całkowita wartość złożonych projektów wynosi 79 564 016,37 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.