Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/17

W dniu 7 września 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra wynosiła 19 278 000,00 PLN[1] (17 010 000,00 PLN wynosiły środki z EFRR, 2 268 000,00 PLN wynosiły środki z budżetu państwa), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 927 800,00 PLN).

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 31 sierpnia 2017 r. i zakończył się w dniu 7 września 2017 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs nie wpłynął (w wersji elektronicznej i papierowej) żaden wniosek o dofinansowanie.

 

[1] Powyższa kwota mogła ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.