Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15

W dniu 31 marca 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu
Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra; kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra; wynosi 3 400 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 340 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 916 723,48 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 3 431 439,39 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15