Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16

W dniu 30 stycznia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 11 955 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 195 500,00 PLN)[1].

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopad 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 grudnia 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 15 wniosków
o dofinansowanie
. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 35 043 668,22 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 42 942 477,45 PLN.

Lista złożonych wniosków

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.