Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18

W dniu 30 kwietnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych,
94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa,
95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu) wynosi 22 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 200 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 8 marca 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 6 kwietnia 2018 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 26 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 96 511 408,45 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 122 702 467,81 PLN.

Lista wniosków

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.