Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19

W dniu 17 stycznia 2020 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 22 - Oczyszczanie ścieków,
  • 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa wynosi 15 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1,5 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na konkurs przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15 października 2019 r. (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 18 listopada 2019 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 8 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów wynosi 32 193 839,80 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 56 879 434,42 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.