Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16

W dniu 30 września 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach., Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT (I, II, IV typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor), 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 50 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 5 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 12 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 106 860 722,51 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 138 908 070,02 PLN.

Lista złożonych wniosków