Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16

W dniu 17 października 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, wynosi 12 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 200 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r.), wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 3 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 938 823,93 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 7 299 821,84 PLN.

Lista złożonych wniosków