Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 31 października 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu
Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2. Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski, wynosi 2 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 200 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 lipca 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 sierpnia 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej – 3 wnioski o dofinansowanie, z czego 1 wniosek został złożony po terminie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania dla 2 złożonych w terminie wniosków wynosi 2 648 922,37 PLN, natomiast całkowita wartość tych projektów wynosi 5 077 072,98 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/16