Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17

W dniu 3 kwietnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi 16 193 426,89 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 619 342,69 PLN)[1].

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 18 grudnia 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 22 stycznia 2018 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 40 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów wynosi 109 009 985,90 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 137 615 563,60 PLN.

Lista złożonych wniosków

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.