Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15

W dniu 30 września 2015 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego
Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego (kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 78 i 79).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego wynosi 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 17 czerwca 2015 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 lipca 2015 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 43 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 75 745 163,36 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 93 121 595,47 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15