Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach II rundy konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16

W dniu 28 października 2016 r. zakończył się nabór wniosków do II rundy konkursowej w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa,
  • 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków  przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 18 133 333,32 PLN (środki z EFRR wynoszą 16 000 000,00 PLN natomiast środki z budżetu państwa wynoszą 2 133 333,32 PLN), w tym na procedurę odwoławczą  przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 813 333,32 PLN).

I runda konkursowa trwała od dnia 30 czerwca 2016 r. do  dnia 31 sierpnia 2016 r.  W odpowiedzi na ww. konkurs do I rundy wpłynęło – w wersji elektronicznej i papierowej – 6 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów wynosi 34 118 953,15 PLN, natomiast całkowita wartość wynosi 41 460 188,71 PLN.

II runda konkursowa trwała od dnia 1 września 2016 r. do  dnia 28 października 2016 r. Do II rundy konkursowej wpłynęło – w wersji elektronicznej i papierowej – 6 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów wynosi 23 989 597,18 PLN, natomiast całkowita wartość wynosi 28 305 041,18 PLN. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wniosków złożonych w ramach I i II rundy konkursowej wynosi 58 108 550,33 PLN, a całkowita wartość inwestycji 69 765 229,89 PLN.

Lista wniosków po II rundzie naboru.