Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru w ramach wezwania nr RPLB.05.01.02-IZ.00-08-P01/16

Szanowni Państwo!

W dniu 18 października 2016 r. do Departamentu Programów Regionalnych w odpowiedzi na  wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.02-IZ.00-08-P01/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 – Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.2 Transport drogowy - ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne), wpłynął wniosek pn. „Przebudowa ul. Kostrzyńskiej”.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla  Poddziałania 5.1.2 Transport drogowy - ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 26 179 081,71 PLN.[1]

 

Załącznik:

Lista złożonych wniosków 5.1.2

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.