Zakończenie naboru projektów na I rundę konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 31 sierpnia 2016 roku został zakończony nabór I rundy konkursowej wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, III Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 1 699 800,00 zł.