Przejdź do komentarzy

Projekty generujące dochód i projekty hybrydowe

Szanowni Państwo,

mając na uwadze zapytanie, które wpłynęło w drodze roboczej do Departamentu Partnertstwa Publiczno-Prywatnego w związku z postanowieniami Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowywaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 17 lutego br. (dalej: Wytyczne) w sprawie kategorii przepływów, jakie mogą być przekazane na rachunek powierniczy oraz rachunek bankowy projektu hybrydowego, informujemy co następuje:

Zawarte w Załączniku 5 do Wytycznych schematy obrazujące obieg dokumentów (dokumenty księgowe i wniosek o płatność) oraz obieg środków przekazywanych przez włąściwą instytucję systemu wdrażania w ramach projektu hybrydowego mają charakter poglądowy. Nie stanowią one enumeratywnego wskazania wszelkich dopuszczalnych przepływów środków w projekcie hybrydowym.

W związku z powyższym, zarówno w świetle Wytycznych, jak i przepisów właściwych dla projektów hybrydowych, dopuszczalne jest, aby instytucja systemu wdrażania przekazała na rachunek banlowy projektu środki inne niż wskazane w przedmiotowych schematach, m.in zaliczkę na poczet wydatków partnera prywatnego nie będącego beneficjentem projektu, na zasadach ogólnych, wynikających z dokumentów horyzontalnych i programowych. Należy przy tym pamiętać, że na rachunek powierniczy projektu hybrydowego, zgodnie z art. 64 ust. 2 rozporządzenia nr 1303/2013, może trafić jedynie refundacja z tytułu wydatków poniesionych przez partnera prywatnego. Wszystkie pozostałe środki należy przekazywać za pośrednictwem rachunku bankowego projektu.