Przejdź do komentarzy

Wytyczne dotyczące realizacji projektów edukacyjnych

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisem Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych musi być zgodne ze szczegółowym katalogiem opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) i udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.men.gov.pl. Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami operacyjnymi (IZ RPO) mają obowiązek zapewnienia zgodności interwencji przewidzianej w ramach RPO z przedmiotowym katalogiem. W świetle obowiązujących przepisów wytycznych, katalog ma charakter zamknięty i nie jest możliwe wkraczanie poza jego ramy. Powyższe wynika z konieczności zapewnienia koncentracji wydatkowania środków EFS, a także zawężenia możliwości rozdysponowania ograniczonych środków wyłącznie do kategorii wydatków niezbędnych z punktu widzenia realizacji celów określonych we właściwych podstawach programowych.

Jednakże, z uwagi na prowadzone przez resort edukacji działania związane z wprowadzeniem od 1 września 2017 roku nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego MEN poinformowało, iż katalogi powinny być traktowane pomocniczo i obecnie nie ma możliwości ich aktualizacji. MEN prowadzi obecnie działania zmierzające do złagodzenia warunków określonych w wytycznych – na stronach internetowych administrowanych przez MEN pojawiają się informacje o możliwości dokonywania zakupu wyposażenia spoza listy.

Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do MEN z prośbą o przekazanie ostatecznego stanowiska w zakresie potrzeby aktualizacji, otwarcia bądź rezygnacji z katalogów wyposażenia pracowni szkolnych. W konsekwencji resort edukacji potwierdził zasadność otwarcia ww. katalogów.

Tym samym, informujemy o możliwości dokonywania zakupu wyposażenia w przypadku działań przewidzianych w PI 10i i 10iv spoza katalogów opracowanych przez MEN. Jednakże, zgodnie z zaleceniem resortu edukacji, opracowane katalogi powinny być traktowane jako rekomendacja, przy czym należy kierować się racjonalnością zakupu i potrzebami indywidualnej jednostki oświatowej. Ponadto, w przypadku działań przewidzianych realizacji w PI 10iv (kształcenie zawodowe) należy brać pod uwagę rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w którym określone jest wyposażenie niezbędne do realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach.

IZ RPO może stosować powyższą interpretację od momentu otrzymania pisma. Jednocześnie informujemy, iż zostanie ona formalnie uwzględniona w ramach najbliższej nowelizacji wytycznych.