Przejdź do komentarzy

Wyniki konkursu nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/17

Informujemy, iż w dniu 16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp.

W ramach dostępnej alokacji tj. 3 609 931,24 PLN dofinansowanie otrzymał jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 3 216 448,73 PLN, który spełnił wszystkie kryteria formalne i merytoryczne, w tym kryteria zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW oraz otrzymał wystarczającą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP