Przejdź do komentarzy

Wyjaśnienie kryterium nr 4 zawartego w konkursie nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

W odniesieniu do kryterium dostępu nr 4, zawartego przez Instytucję Zarządzającą w  Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS,  Poddziałanie 6.3.1: „Projekt realizowany będzie na obszarze o podwyższonym wskaźniku bezrobocia” informujemy, iż projekt powinien objąć wsparciem tylko powiaty, które posiadają wskaźnik bezrobocia wyższy od średniej województwa.

Obszary takie wskazywane są na stronie internetowej: http://wupzielonagora.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/informacje-miesieczne w tabeli „Informacja o stanie i strukturze bezrobocia
w woj. Lubuskim”.

Uprzejmie informujemy, iż we wniosku należy zawrzeć dane dotyczące miesiąca października 2015 roku.