Przejdź do komentarzy

Wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15.

W dniu 24 maja 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od 9 maja 2016 r. do 24 maja 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra; kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych - ZIT Zielona Góra; wynosi 3 400 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 340 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs wpłynął  1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 916 723,48 PLN, natomiast całkowita wartość projektu to 3 431 439,39 PLN.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji pod kątem zgodności ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, a następnie został skierowany do oceny merytorycznej, gdzie także otrzymał wynik pozytywny.

W dniu 31 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził w formie Uchwały – listę rankingową wniosków, które zostały ocenione na etapie oceny merytorycznej. Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionego projektu wyniosła 2 916 723,48 PLN i nie przekroczyła alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. konkurs.

Ponadto, informujemy, iż IZ RPO–L2020 odstąpiła od przeprowadzenia weryfikacji OOŚ przed podjęciem decyzji o wyborze do dofinansowania dla projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, a których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja OOŚ zostanie przeprowadzona po decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania projektów (czyli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

 

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy informacje na temat projektu wybranego do dofinansowania oraz skład KOP.

Informacje na temat projektu wybranego do dofinansowania

Skład KOP