Wniosek, w wersji papierowej, o płatność dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ze środków EFRR (z wyłączeniem Działania 4.2 i 4.3) wraz z załącznikami

Dokument

Wniosek o płatność wersja papierowa. wzór 10.01.2017

xlsx 108 KB

W dniu 28 kwietnia  2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził uchwałą nr 181/2471/17  zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego – L2020, wzór Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT  oraz wzór Oświadczenia o rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej.

Instrukcja wypełniania wniosku

W dniu 10 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził uchwałą nr 161/2127/17 zaktualizowany wzór wersji papierowej wniosku o płatność dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ze środków EFRR (z wyłączeniem Działania 4.2 i 4.3), instrukcję jego wypełniania, wzór Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT oraz wzór Oświadczenia o rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej.

 

W dniu 9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził uchwałą nr 122/1585/16 wzór  Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego załącznik do Wniosku o płatność składanego przez System Teleinformatyczny SL 2014 oraz w wersji papierowej.

Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w celu prawidłowego rozliczenia realizowanego w ramach umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu, zobowiązani są do składania wniosków o płatność wraz z załącznikami za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego SL2014.  Jednym z elementów weryfikacji wniosków o płatność i załączników jest weryfikacja prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego. System Teleinformatyczny SL2014 reguluje sposób publikowania informacji o udzielonych zamówieniach publicznych wyłącznie w przypadku zamówień udzielanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednakże w  związku z koniecznością uzyskania informacji o zamówieniach udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz na podstawie rozeznania rynku, do Wniosku o płatność należy dołączyć wypełniony Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W dniu 21 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził uchwałą nr 113/1439/16 wzór wersji papierowej wniosku o płatność dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ze środków EFRR (z wyłączeniem Działania 4.2 i 4.3) wraz z załącznikami.

Wniosek w wersji papierowej składany jest wyłącznie w przypadku niedostępności SL2014.