Przejdź do komentarzy

Szkolenie warsztatowe dla instytucji zaangażowanych w proces wdrażania RPO – Lubuskie 2020 w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

W dniach 16-17 marca 2017 r. w Gronowie k. Łagowa Lubuskiego odbędzie się szkolenie warsztatowe dla instytucji zaangażowanych w proces wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Podczas spotkania omówione zostaną najistotniejsze tematy z zakresu dofinansowania w ramach RPO-L2020 projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, m.in:

- warunki ubiegania się o dofinansowanie dla projektów z zakresu efektywności energetycznej, rewitalizacji, gospodarki i innowacji,

- planowane zmiany zapisów SZOOP, dotyczące projektów rewitalizacyjnych,

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej,

- Ustawa o efektywności energetycznej,

- zasady rozliczania projektów,

- Ustawa wdrożeniowa,

- proces certyfikacji,

- monitorowanie wskaźników.

 

Ponadto podczas szkolenia odbywać się będą konsultacje na temat najczęstszych błędów formalnych oraz warsztaty z zakresu wypełniania wniosku o płatność.