Przejdź do komentarzy

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wersja nr 13

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W załączeniu przedstawiamy treść zmienionego dokumentu. Korekty dotyczą m.in.:

  • Rozdzielenia Działania 3.1 na dwa Poddziałania: 3.1.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne oraz 3.1.2 Odnawialne źródła energii – instrumenty finansowe.
  • Wprowadzenia nowego Poddziałania 3.2.4 Efektywność energetyczna – instrumenty finansowe.
  • Doprecyzowania zakresu interwencji w Działaniu 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.
  • Uaktualnienie kryteriów wyboru projektów na podstawie uchwał KM RPO-L2020 z dnia 9 listopada 2016 r.
  • Uzupełnienie wykazu projektów zidentyfikowanych.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020

Załączniki Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020